Βιολογική αντιμετώπιση του Metcalfa pruinosa στην ακτινιδιά

Home » Άρθρα » Βιολογική αντιμετώπιση του Metcalfa pruinosa στην ακτινιδιά

biologybiology

originorigin

εξάπλωσηεξάπλωση

εχθρόςεχθρός

νύμφηνύμφη

νύμφη ώριμηνύμφη ώριμη

αποικίααποικία

ωφέλιμοωφέλιμο

καταγωγή ωφέλιμουκαταγωγή ωφέλιμου

εισαγωγήεισαγωγή

extensionextension

αποτελεσματικότητααποτελεσματικότητα

εξαπόλυσηεξαπόλυση

πλαίσιαπλαίσια

θέσηθέση

παρασιτισμόςπαρασιτισμός

π νύμφηπ νύμφη

παρπαρ

παρασπαρασ

έξοδοςέξοδος

παρπαρ

βιολβιολ

ΠιερΠιερ

δρδρ

ωοπωοπ