Προϊόντα και Υπηρεσίες Βιολογικής Γεωργίας

Follow Us:

Έρευνα – Δημοσιεύσεις Ζώη Ζαρταλούδη

Εργασίες σε διεθνή περιοδικά και περιοδικά του Science Citation Index Navrozidis, E. I., S. Papadopoulou & Z. Zartaloudis, 1998. Biology and control of San Jose, Quadraspidiotus perniciosus (Comstrock) (Diaspididae) on apricot trees in Northern Greece. Acta Horticulture, 488 (2): 695-698. Navrozidis E.,  Z. Zartaloudis, T. Thomidis, N. Karagiannidis, K. Roubos and Z. Michailides, 2007.Effect of Soil Plowing and Fertilization on the Susceptibility […]

Εργασίες σε διεθνή περιοδικά και περιοδικά του Science Citation Index

 • Navrozidis, E. I., S. Papadopoulou & Z. Zartaloudis, 1998. Biology and control of San Jose, Quadraspidiotus perniciosus (Comstrock) (Diaspididae) on apricot trees in Northern Greece. Acta Horticulture, 488 (2): 695-698.
 • Navrozidis E.,  Z. Zartaloudis, T. Thomidis, N. Karagiannidis, K. Roubos and Z. Michailides, 2007.Effect of Soil Plowing and Fertilization on the Susceptibility of  Four Olive Cultivars to the Insect Bactrocera oleae and the Fungi Sphaeropsis dalmatica and Spilocaea oleagina.Phytoparasitica 35(5):429-432.
 • Zartaloudis Z., E. Navrozidis and M. Copland, 2007. Sampling method affects estimates of population density and reproductive maturity of summer-form pistachio psyllids. New Zealand Journal of Zoology, Vol. 33: 303-310
 • Savvidis G., Z. Zartaloudis and G. Vafeas, 2009. Massive fish losses in rainbow trout cultures of Louros River (N.W. Greece) a_er strong summer rainfall. Implication of the sycamore lace bug Corythucha ciliatα (Hemiptera: Tingidae). Bull. Eur. Ass. Fish Pathol., 29(2) 2009, 66
 • Zartaloudis Z. D., M. D. Kalapanida  and E.  I. Navrozidis, 2009. Efficacy and speed of action of selected plant protection products on Lymantria dispar in laboratory conditions.Entomologia Hellenica, Volume 18: 62-73
 • Papadopoulos, A., M., Iatrou, F., Papadopoulos, I., Metaxa, S., Theodoridou, K. Kalogeropoulos, and S. Kiparissi, 2014. Preliminary results for standardization of NDVI using soil nitrates in corn growing. Fresenius Environmental Bulletin. 23 (2).
 • Zartaloudis Ζ., G. Savvidis, K.Savvidis, Μ. Iatrou, D.Glavenas, S.Theodoridou, K. Kalogeropoulos and S. Kiparissi, 2015. Innovative Services for Diagnosis and Management of Agroecosystem Pathology Agents. Fork to Farm: International Journal of Innovative Research and Practice, Vol, 2, No.1, 2015

Εργασίες σε διεθνή συνέδρια

 • Paloukis, S., N. Papadopoulos, Z. Zartaloudis and I. Pitara, 1992. Integrated control of the scale Pseudaulacaspis pentagona (Diaspididae) on peach trees in Greece. Abstracts of the XIX International Congress of Entomology, Beijing, China. 371p
 • Navrozidis, E. I., S. Papadopoulou & Z. Zartaloudis, 1997. Biology and control of San José, Quadraspidiotus perniciosus (Comstrock) (Diaspididae) on apricot trees in Northern Greece. Proceedings of XIth International Symposium on Apricot Culture, Veria 25-30 May. 186 p.
 • Navrozidis, E., Z. Zartaloudis, G. Salpiggidis, A. Koutroumpas and V. Tselepis, 1999. Mating disruption method for the control of Pectinophora gossypiella on cotton culture at N. Greece. XIVth International Plant Protection Congress. Proceedings p.65, Jerusalim, Israel.
 • Salpiggidis, G. C.,E. I. Navrozidis, Z. D. Zartaloudis, 1999. Integrated  Management of Lobesia botrana in Northern Greece. XIVth International Plant Protection congress. Proceedings p.12, Jerusalim, Israel.
 • Navrozidis, E. I, Pittara, Z. D. Zartaloudis, G. K. Salpigidis, D. G. Stauridis & A. G. Anthomelidis, 2000. Efficacy of Spinosad Naturalyte insect control against Lobesia botrana (Lepidoptera, Tortricidae) on Greek vineyards. XXI International Congress of Entomology, Iguassu , Brazil.
 • Koutroubas, A. D., Navrozidis E. I, Z. Zartaloudis and G. K. Salpiggidis, 2000. Combined application of mating disruption and Bacillus thuringiensis for the control of grape moth (Lobesia botrana) in Greek islands, Limnos and Samos. XXI International Congress of Entomology, Iguassu , Brazil.
 • Rumbos, C. I., A. G. Koutroubas, E. I. Navrozidis, Z. D. Zartaloudis, P. Papaioannou – Souliotis,  D. Markoyiannaki – Printziou, A. Sachinoglou, G. K. Salpiggidis and I. Adamopoulos 2003. Ten years investigations for the promotion of integrated viticulture in Greece. European Meeting of the IOBC/WPRS Working Group “Integrated Control in Viticulture”. Abstracts “Integrated protection and production in viticulture”. March 18 – 22, Volos, Hellas.
 • Navrozidis E, Zartaloudis Z, Thomidis T, 2009. Fenoxycarb and thiamethoxam against Pseudaulacaspis pentagona Targ.-Tozz. (Homoptera: Diaspididae) on peach trees (Prunus persica). Seventh International Peach Symposium, Leida, Spain, 8-11 June
 • Zartaloudis D. Z. and P. Ioannidis, 2010. The importance of application time, for the control of eriophyid mites in olive orchard. Integrated Protection of Olive CropsIOBC/wprs Bulletin Vol. 59, pp. 93-97
 • Mokiou S., P. Ioannidis, Z. D.,Zartaloudis, 2010. Management of Verticillium wilt in olive orchards, using the soil solarization method and soil application of micro-organisms. Integrated Protection of Olive CropsIOBC/wprs Bulletin Vol. 59, pp. 111-119
 • Zartaloudis Z, Ioannidis P, Navrozodis E, Gitsopoulos T (2010). Wild plant communities, as reservoir of beneficial natural enemies of pests, in agricultural ecosystems. In: International Conference on the Conservation and sustainable use of wild plant diversity’, May 5-8, Chania, Crete.
 • Iatrou M., Z., Δ., Zartaloudis, G., Savvidis, K., Savvidis, D., Glavenas, S., Theodoridou, K., Kalogeropoulos and S., Kiparissi, 2014 . Innovative Services for Diagnosis and Management of Agroecosystem Pathology Agents. Global Trends in the Agro-food Sector Conference. Kalamata.
 • Ζαρταλούδης Ζ., Δ.,, Μ., Ιατρού, Γ., Σαββίδης, Κ., Σαββίδης, Δ., Γλάβενας, Σ., Θεοδωρίδου, Κ., Καλογερόπουλος και Σ., Κυπαρίσση, 2014. Remote sensing as a tool for identifying the early stages of Verticillium wilt in olive orchards. International workshop/conference of Innovative Olive Production Systems Adapted for Mechanical Harvesting: Holistic Approaches for Sustainable Management. Thessalonikι.

Βιβλία

 • Ζαρταλούδης, Ζ. Δ., 1995. Επεμβάσεις Φυτοπροστασίας στην Ελιά. Θεσσαλονίκη, σελ.: 40.
 • Κατερίνης Σ. Ε. και Ζ. Δ. Ζαρταλούδης, 2004. Εντομολογικοί Εχθροί των Εσπεριδοειδών. Εκδόσεις Γεωργική Τεχνολογία – Στέλιος Κατερίνης, Φαβιέρου 24-26, 104 38 Αθήνα. 128 σελ.
 • Ζαρταλούδης, Ζ. Δ., 2006. Αντιμετώπιση εχθρών και ασθενειών της  εληάς. Εκδόσεις Γερμανός, Εγνατίας 116, Θεσσαλονίκη, σελ.: 270.
 • Z. Zartaloudis, 2009. Biology and Integrated Pest Management of the Pistachio Psyllid. Biology parameters, natural enemies, control tools. Lambert Academic Publishing AG & Co. KG, Dudweiler Landstr. 99, 66123 Saarbrucken, Germany ISBN: 978-3-8383-2731-0, pp: 218.

Εργασίες σε εθνικά συνέδρια

 • Παλούκης, Σ. Σ., Ζ. Δ. Ζαρταλούδης, Π. Χ. Χαριζάνης, 1989. Παρατηρήσεις στη βιολογία και καταπολέμηση  της Ευδεμίδας της αμπέλου Lobesiabotrana Den & Schiff. στη νήσο Σάμο. Πρακτικά Γ΄ Πανελλήνιου Εντομολογικού Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη, 1991, σελ.: 263-275.
 • Μαλούπα, Ε. Ο. και Ζ. Δ. Ζαρταλούδης, 1990. Παρατηρήσεις στη συμπεριφορά 15 ποικιλιών ζέρμπερας στο θερμοκήπιο. Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου Γεωργικής Έρευνας, Θεσσαλονίκη, 1992, (τόμος Β΄) σελ.: 799-814.
 • Παλούκης, Σ. Σ., Ζ. Δ. Ζαρταλούδης, Η. Λ. Καριώτογλου, 1991. Παρατηρήσεις στη βιολογία και δοκιμές ελέγχου του εντόμου Lobesia botranaDen and Schiff. (Polycrosis botrana) στη ν. Σάμο με την μέθοδο confusion (παρεμπόδιση των συζεύξεων). Πρακτικά Δ΄ Πανελλήνιου Εντομολογικού Συνεδρίου, Βόλος, 1994, σελ.: 229-236.
 • Ζαρταλούδης, Ζ. Δ., 1995. Μελέτη της βιοοικολογίας και καταπολέμηση του θρίπα Frankliniellaoccidentalis(Thys.: Thripidae) ως νέου εχθρού της αμπέλου στην περιοχή Καβάλας. Πρακτικά ΣΤ΄ Πανελλήνιου Εντομολογικού Συνεδρίου, Χανιά 1997, σελ.: 84-90.
 • Παλούκης, Σ. Σ., Ζ. Δ. Ζαρταλούδης, Ε. Αδαμοπούλου και Ε. Ι. Ναβροζίδης, 1995. Προσδιορισμός αφίδων και συχνότητα εμφανίσεων αφίδων σε καλλιέργεια πεπονιού. Πρακτικά ΣΤ΄ Πανελλήνιου Εντομολογικού Συνεδρίου, Χανιά 1997, σελ.: 61-71.
 • Ζαρταλούδης, Ζ. Δ., Ι. Ε. Ανάσσης και Η. Λ. Καριώτογλου, 1995. Εφαρμογή ενός προγράμματος καταπολέμησης της Lobesia botrana D. S. στη Σάμο, με βάση την μέθοδο της παρεμπόδισης των συζεύξεων (mating disruption). Πρακτικά ΣΤ΄ Πανελλήνιου Εντομολογικού Συνεδρίου, Χανιά 1997, σελ.: 459-469
 • Μπλουκίδης, Κ., Λ. Ντόμπρη, Ζ. Ζαρταλούδης και Ρ. Χατχηγεωργιάδης, 1997. Νέα μέθοδος για την Ελλάδα, εφαρμογής του Confidor 200 SL (imidacliprid) από εδάφους σε καλλιέργεια καπνού για καταπολέμηση αφίδων (Hem.: Aphididae, Myzus nicotiana και Myzus persicae) και για καταπολέμηση αλευρωδών (Hem.: Aleurodidae, Trialeurodesvaporariorum) σε τομάτα και αγγούρι θερμοκηπίου. Πρακτικά Ζ΄ Πανελλήνιου Εντομολογικού Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη, 1999, σελ.: 366-371.
 • Ναβροζίδης, Ε.Ι., Α. Κουτρούμπας, Ζ.Δ Ζαρταλούδης, Γ.Δ. Γκουραμάνης, Φ. Ιωαννίδης, Ε. Πιτταρά και Γ. Σαλπιγγίδης, 1997.Προσδιορισμός, βιολογία και καταπολέμηση των επιζήμιων στα σιτηρά Pentatomidae. Πρακτικά 7oυ Πανελλήνιου Εντομολογικού Συνέδριου, Θεσσαλονίκη 1999, σελ.: 321-326.
 • Ναβροζίδης, Ε.Ι., Ζαρταλούδης Ζ.Δ. και Σαλπιγγίδης Γ. 1997. Βιολογία και καταπολέμηση της ψύλλας, ενός νέου εχθρού της φυστικιάς στο Ν. Χαλκιδικής. Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Εντομολογικού Συνέδριου, Θεσσαλονίκη 1999, σελ.: 352-356.
 • Κουτρούμπας, Α., Ναβροζίδης Ε.Ι., Ζαρταλούδης Ζ.Δ., Πιτταρά Ε., Σαλπιγγίδης Γ. και Χλαπουτάκης Ν. 1997. Βιολογία και αντιμετώπιση τουParalypopta caestrum στην περιοχή Γιαννιτσών. Πρακτικά 7oυ Πανελλήνιου Εντομολογικού Συνέδριου, Θεσσαλονίκη 1999, σελ.: 315-320. 
 • Ζαρταλούδης, Ζ.Δ., Ναβροζίδης Ε.Ι., Κουτρούμπας Α., Παπαδοπούλου Σ., Σαλπιγγίδης Γ., Γκουραμάνης Γ.Δ.  και Κατσάνης Θ. 1997. Βιολογία και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του Lobesia botrana στο N. Καβάλας. Πρακτικά 7oυ Πανελλήνιου Εντομολογικού Συνέδριου, Θεσσαλονίκη 1999, σελ.: 141-147.
 • Ζαρταλούδης, Ζ.Δ., Παπαδοπούλου Σ., Ναβροζίδης Ε.Ι. και Κουτρούμπας Α. 1997. Βιολογία και αντιμετώπιση του Frankliniella occidentalis σε καλλιέργεια αμπέλου στο Ν. Καβάλας. Πρακτικά 7oυ Πανελλήνιου Εντομολογικού Συνέδριου, Θεσσαλονίκη 1999, σελ.: 149-155.
 • Ζαρταλούδης, Ζ.Δ., Πιτταρά Ε., Παπαδοπούλου Σ., Ναβροζίδης Ε.Ι., Σαλπιγγίδης Γ. και Ντάνος Δ. 1997. Βιολογία της Sesamia nonagrioides και ανθεκτικότητα 84 ποικιλιών ρυζιού στην προσβολή τους από το έντομο αυτό. Πρακτικά 7oυ Πανελλήνιου Εντομολογικού Συνέδριου, Θεσσαλονίκη 1999, σελ.: 80-84.
 • Ναβροζίδης, Ε., Βασάρα Ε., Καραμανλίδου Ε., Σιβροπούλου Α., Ζαρταλούδης Ζ. Δ. και Κολιάης Σ. 1997. Αντιμετώπιση του Bactrocera oleae με εφαρμογή τοξινών του Bacillus thuringiensis. Πρακτικά 7oυ Πανελλήνιου Εντομολογικού Συνέδριου, Θεσσαλονίκη 1999, σελ.: 374.
 • Ναβροζίδης, Ε. Ι, Πιτταρά Ε. Σ., Κουτρούμπας Α., Ζαρταλούδης Ζ.Δ., Σαλπιγγίδης Γ. και Γκουραμάνης Γ. 1999. Η προτίμηση ωοτοκίας και ο ρόλος των Trissolcus grandis και T. simoni στην καταπολέμηση αυγών διαφορετικής ηλικίας των Eurygaster maura και E. austriaca Περιλήψεις 8oυ Πανελλήνιου Εντομολογικού Συνεδρίου, Χαλκίδα 2-5 Νοεμβρίου, σελ.: 78.
 • Ναβροζίδης, Ε.Ι., Ζαρταλούδης Ζ.Δ., 2001. Η αντιμετώπιση του Pseudaulacaspis pentagona της ακτινιδιάς στην Ο.Δ.Π. Πρακτικά 3ης Πανελλήνιας Συνάντησης Φυτοπροστασίας, Λάρισα 6-8 Μαρτίου, σελ.: 389-392.
 • Ναβροζίδης, Ε. Ι., Ζαρταλούδης Ζ. Δ. και Σαλπιγγίδης Γ. Κ., 2001. Βιολογία και αντιμετώπιση του εντόμουCalocoris trivialis (Heteroptera:Miridae) στο ν. Χαλκιδικής. Περιλήψεις Ανακοινώσεων 9ου Πανελλήνιου Εντομολογικού Συνεδρίου, 13-16 Νοεμβρίου, Ιωάννινα, σελ.: 61.
 • Ζαρταλούδης Ζ. Δ., Ε I. Ναβροζίδης, και M. J. W. Copland, 2003. Πρακτικές ολοκληρωμένης διαχείρισης και κόστος αντιμετώπισης της ψύλλας της φυστικιάς Agonoscena targionii (Homoptera: Aphalaridae). 10ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, Ηράκλειο Κρήτης 4-7 Νοεμβρίου 2003.
 • Ζαρταλούδης Ζ. Δ. και Ι. Γιαννούλης, 2004. Επιπτώσεις από την ελεύθερη διακίνηση φυτικού υλικού στην Ε.Ε. σε σχέση με τους ζωικούς εχθρούς.4η Πανελλήνια Συνάντηση Φυτοπροστασίας – Η Φυτοπροστασία σήμερα, , Δημοτικό Ωδείο Λάρισας, Πλατεία Λαού, Λάρισα, 2-4 Μαρτίου 2004.
 • Κάλφας Η., Ε I. Ναβροζίδης,  M. J. W. Copland, Ζ. Δ. Ζαρταλούδης και Γ. Σαλπιγγιδης, 2005. Παράγοντες που επηρεάζουν την κατανομή του πληθυσμού της Parlatoria oleae (Colvee) (Homoptera: Diaspididae) στην κόμη του ελαιοδένδρου Olea europea (L), 11ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, Καρδίτσα, Λίμνη Πλαστήρα, 11-14 Οκτωβρίου 2005.
 • Σαλπιγγιδης Γ., Ε I. Ναβροζίδης,  M. J. W. Copland, και Ζ. Δ. Ζαρταλούδης, 2005.  Εκτροφή του εντόμου Parahypopta caestrum (Hubner) (Lepidoptera: Cossidae), 11ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, Καρδίτσα, Λίμνη Πλαστήρα, 11-14 Οκτωβρίου 2005.
 • Ζαρταλούδης Ζ. Δ., Ε I. Ναβροζίδης,  M. J. W. Copland και Γ. Σαλπιγγιδης, 2005. Φυσικοί εχθροί της ψύλλας της φυστικιάς (Agonoscena targionii (Liichtenstein) (Homoptera: Aphalaridae),  11ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, Καρδίτσα, Λίμνη Πλαστήρα, 11-14 Οκτωβρίου 2005.
 • Κάλφας Η., Ε I. Ναβροζίδης,  M. J. W. Copland, Γ. Σαλπιγγιδης, και Ζ. Δ. Ζαρταλούδης2005. Παρασιτισμός του Parlatoria oleae (Colvee) (Homoptera: Diaspididae) από το εκτοπαράσιτο Aphytis maculicornis (Masi) (Hymenoptera: Aphelinidae), 11ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, Καρδίτσα, Λίμνη Πλαστήρα, 11-14 Οκτωβρίου 2005.
 • Καλαπανίδα Μ.-Κανταρτζή, Ο. Ντίνη-Παπαναστάση και Ζ. Δ. Ζαρταλούδης, 2005. Πρώτη καταγραφή του εντόμου Callosobruchus sp. σε σπέρματα της Gleditsiatriakanthos L., 11ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, Καρδίτσα, Λίμνη Πλαστήρα, 11-14 Οκτωβρίου 2005.
 • Καλαπανίδα Μ Δ..-Κανταρτζή, και Ζ. Δ. Ζαρταλούδης, 2005. Βιολογική αντιμετώπιση του εντόμου Lymantria dispar (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: Lymantriidae) στο Νομό Χαλκιδικής,  11ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, Καρδίτσα, Λίμνη Πλαστήρα, 11-14 Οκτωβρίου 2005.
 • Ναβροζίδης, Ε. Ι., Ζαρταλούδης Ζ. Δ., Σαλπιγγίδης Κ. Γ., Η. Κάλφας, Α. Ρούμπος και Β. Νταραράς, 2005.Επίδραση καλλιεργητικών μεθόδων και λίπανσης της ελιάς στην προσβολή από δάκο Bactrocera oleae, (Gmelin), (Diptera: Tephritidae) και πυρηνοτρήτη, Prays oleae (Bernard) (Lepidoptera: Plutellidae), 11ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, Καρδίτσα, Λίμνη Πλαστήρα, 11-14 Οκτωβρίου 2005.
 • Ναβροζίδης, Ε. Ι., A. Bαρθολομαίου, Γ.Σαλπιγγίδης, Ζ. Δ. Ζαρταλούδης,  Η. Κάλφας, Σ. Κατερίνης  και Φ.  Παλατσίδου, 2005. Επίδραση αγρονομικών παραγόντων στην προσβολή από ευδεμίδα Lobesia botrana (Denis and Schiffermueller) (Lepidoptera: Tortricidae), 11ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, Καρδίτσα, Λίμνη Πλαστήρα, 11-14 Οκτωβρίου 2005.
 • Ναβροζίδης, Ε. Ι., Γ.Σαλπιγγίδης, Ζ. Δ. Ζαρταλούδης, Δ. Μπούρας, Η. Κάλφας και Φ.  Παλατσίδου, 2005. Επίδραση αγρονομικών παραγόντων στην προσβολή από το θρίπα Frankliniella occidentalis Thysanoptera: Thripidae, 11ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, Καρδίτσα, Λίμνη Πλαστήρα, 11-14 Οκτωβρίου 2005.
 • Ναβροζίδης Ι., Ζ. Ζαρταλούδης και Α. Βαρθολομαίου, 2007. Βιολογία και αντιμετώπιση του του Metcalfa Pruinosa  (Say) (Hemiptera: Flatidae) ως εχθρού της ακτινιδιάς και της αμπέλου στην κεντρική Μακεδονία. Πρακτικά 12ου Πανελλήνιου Εντομολογικού Συνεδρίου, Λάρνακα, Κύπρος, 13-16 Νοεμβρίου 2007.
 • Ιωαννίδης Φ., Ζ. Ζαρταλούδης και Ι. Παπαγεωργίου, 2007.Αντιμετώπιση του Δορυφόρου της πατάτας (Leptinotarsa decemlineata Say, Coleoptera: Chrysomelidae) με χρήση του νεονικοτινοειδούς thiamethoxam. Πρακτικά 12ου Πανελλήνιου Εντομολογικού Συνεδρίου, Λάρνακα, Κύπρος, 13-16 Νοεμβρίου 2007.
 • ΖαρταλούδηςΖ. Δ., Π. Μυλωνάς, Φ. Ιωαννίδης Α. Μαρτίνου, Κ. Ν. Μπόζογλου και Ι. Γεωργούλας, 2009. Εφαρμογή της μεθόδου mating disruption για την αντιμετώπιση της ευδεμίδος της αμπέλου, με χρήση των εξατμιστήρων RAK2C12 στην Μακεδονία και την ν. Ελλάδα. Πρακτικά 13ου Πανελλήνιου Εντομολογικού Συνεδρίου, 3-6 Νοεμβρίου, Αλεξανδρούπολη
 • ΧατζοπούλουΠ. Φ. και Ζ. Δ. Ζαρταλούδης, 2009.Αντιμετώπιση της αφίδος  Brevicoryne brassicae στην ελαιοκράμβη με χρήση αιθερίων ελαίων δυόσμου (Menta viridis), υσσώπου (Hyssopus officinalis), σάλβιας (Salvia triloba), μαράθου (Foeniculum vulgare) και βασιλικού πλατύφυλλου (Ocimum basilicum). Πρακτικά 13ου Πανελλήνιου Εντομολογικού Συνεδρίου, 3-6 Νοεμβρίου, Αλεξανδρούπολη.
 •  Ιωαννίδης Φ., Ζ. Ζαρταλούδης, Κ. Σακελλαρίου, 2009. Το πρόβλημα της φθοριμαίας, Phthorimaea operculella (Zeller) (Lepidoptera: Gelechidae) στην καλλιέργεια της πατάτας – Επισκόπηση αγρών και μελέτη βιολογικών παραμέτρων για την αντιμετώπιση του εντόμου. Πρακτικά 13ουΠανελλήνιου Εντομολογικού Συνεδρίου, 3-6 Νοεμβρίου, Αλεξανδρούπολη.
 • Ζαρταλούδης Ζ. Δ., Φ. Ιωαννίδης, και Σ. Μώκιου, 2010. Ολοκληρωμένη Διαχείριση του Verticillium dahliae στην καλλιέργεια της ελιάς στο Ν. Χαλκιδικής. 15o Πανελλήνιο Φυτοπαθολογικό Συνέδριο, Κέρκυρα 5-8 Οκτωβρίου 2010.
 • Ζαρταλούδης, Ζ. Δ., Φ. Ιωαννίδης και Ε. Ι. Ναβροζίδης, 2010. Βιοτεχνολογικά και ηθολογικά μέσα και μέθοδοι ολοκληρωμένης διαχείρισης εχθρών, στα αγρο-οικοσυστήματα. Πεπραγμένα 5ης Πανελλήνιας Συνάντησης Φυτοπροστασίας, σελ.143–155, Λάρισα, 23-25 Φεβρουαρίου
 • Φ. Μ. Ιωαννίδης, Ζ. Δ. Ζαρταλούδης και  Κ. Μπόζογλου, 2011. Εργαστηριακές βιοδοκιμές προσδιορισμού των (LD50s) του metaflumizone σταHelicoverpaarmigera (Lepidoptera: Noctuidae), Spodopteraexiqua (Lepidoptera: Noctuidae) και Leptinotarsadecemlineata (Coleoptera: Chrysomelidae). 11o Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, Ναύπλιο 11-14 Οκτωβρίου 2011
 • Ναβροζίδης Ι. Ε., Ζ. Δ. Ζαρταλούδης, Δ. Αργυρόπουλος , Δ. Σέρβης και  Κ. Μπόζογλου, 2011. Η σύγχυση του φύλου με εξατμιστήρες RAK 3+4 και RAK 5+6 για την αντιμετώπιση των εντόμων Adoxophyes orana, (Lepidoptera: Tortricidae), Anarsia lineatella (Lepidoptera: Gelechiidae) καιGrapholitha molesta (Lepidoptera: Tortricidae) στον Νομό Ημαθίας. 11o Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, Ναύπλιο 11-14 Οκτωβρίου 2011
 • Σ. Νούκαρη , Β. Ασλανίδου, Γ. Πούλια , Ζ. Ζαρταλούδης , Ε.Ι. Ναβροζίδης , Σ.Σ. Ανδρεάδης και Μ. Σαββοπούλου–Σουλτάνη 2013. Αντοχή στο ψύχος ενός πληθυσμού αγρού της φθοριμαίας της πατάτας, Phthorimaea operculella (Lepidoptera: Gelechiidae). 15o Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, Καβάλα-Νέα Καρβάλη 22-25 Οκτωβρίου 2013.
 • Ε.Ι. Ναβροζίδης , Σ.E. Κατερίνης , Z.Δ. Ζαρταλούδης και Σ.Σ. Ανδρεάδης, 2013. Εφαρμογή της μεθόδου παρεμπόδισης σύζευξης του εντόμουLobesia botrana (Lepidoptera: Tortricidae) με τη φερομονική παγίδα-εξατμιστήρα Εxosect σε αμπελώνες των περιοχών Νάουσας Ημαθίας και Κάριανης Καβάλας. 15o Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, Καβάλα-Νέα Καρβάλη 22-25 Οκτωβρίου 2013
 • Ζ.Δ. Ζαρταλούδης , Φ. Ιωαννίδης και Ι. Γεωργούλας, 2013. Καταγραφή των επικρατούντων ειδών σιδηροσκωλήκων (Coleoptera: Elateridae) και πειράματα αντιμετώπισής τους στην πατάτα στην περιοχή Κ. Νευροκοπίου Δράμας. 15o Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, Καβάλα-Νέα Καρβάλη 22-25 Οκτωβρίου 2013.
 • Φ. Ιωαννίδης , Ζ.Δ. Ζαρταλούδης , Ι. Γεωργούλας , Κ. Σακελαρίου και Ο. Σέντα, 2013.  Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της φθοριμαίας της πατάτας, Phthorimaea operculella (Lepidoptera: Gelechiidae) στην περιοχή Κ. Νευροκοπίου Δράμας. 15o Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, Καβάλα-Νέα Καρβάλη 22-25 Οκτωβρίου 2013.
 • Σ.E. Κατερινης, F. Porcceli, E.I. Ναβροζιδης , Δ.Μ. Λαζαρη, A.Α. Υφουλης , Π.A. Ηλιοπουλος και Z.Δ. Ζαρταλουδης, 2013. Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας έξι αιθέριων ελαίων στον έλεγχο της Εφέστιας των αλεύρων Ephestia kuehniella (Lepidoptera: Pyralidae). 15o Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, Καβάλα-Νέα Καρβάλη 22-25 Οκτωβρίου 2013.
 • Φ. Ιωαννίδης, Ζ. Ζαρταλούδης και Η. Ελευθεριάδης, 2014.  Εντομολογικά προβλήματα στην πατάτα και αντιμετώπισή τους. 6η Συνάντηση Φυτοπροστασίας Λάρισα, 24-27 Φεβρουαρίου 2014.

Ημερίδες- ομιλίες

 • Ζαρταλούδης, Ζ. Δ., 1997. Θέματα σύγχρονης και ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας στο αμπέλι. Πρακτικά Ημερίδας για την αμπελουργία του νομού Καβάλας, Κυριακή 23 Φεβρουαρίου, Αμφιθέατρο Διοικητηρίου, Καβάλα,  σελ.: 25-29.
 • Ζαρταλούδης, Ζ. Δ., 2004. Η ενίσχυση των αμυντικών μηχανισμών των καλλιεργουμένων δέντρων και φυτών ως πρωταρχικό μέτρο φυτοπροστασίας σε συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης. Ημερίδα με θέμα «Βελτίωση της ποιότητας του ροδάκινου με σύγχρονες καλλιεργητικές μεθόδους στα πλαίσια της ολοκληρωμένης διαχείρισης». Βέροια, Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου, Αμφιθέατρο Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών.
 • Ζαρταλούδης, Ζ. Δ., 2004. Νέα όπλα φυτοπροστασίας σε συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης- Αβερμεκτίνες. Ενημερωτική ημερίδα γεωπόνων. Άγιος Μάμας Χαλκιδικής, Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου.
 • Ζαρταλούδης, Ζ. Δ., 2006. Εχθροί του αμπελιού – Φυτοπροστασία στην Ολοκληρωμένη και Βιολογική αμπελουργία.  Ημερίδα : Αμπελουργία – Οινολογία, Τετάρτη 8 Μαρτίου, Ν. Καλλικράτεια  Χαλκιδικής.
 • Ζ. Ζαρταλούδης, 2009.  Αντιμετώπιση του Pseudaulacaspis pentagona  και τουνεοεισαχθέντος εχθρού Metcalfa pruinosa στην ακτινιδιά &Αντιμετώπιση κύριων εχθρών της ελιάς. Ομιλία στις  25 Φεβρουαρίου, Νομαρχία Κατερίνης.
 • Ζ. Ζαρταλούδης, 2009. Ολοκληρωμένη φυτοπροστασία  στην καλλιέργεια της εληάς. Ομιλία στις 24 Ιουλίου 2009 στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου Ν. Τριγλίας.
 • Ζ. Ζαρταλούδης, 2009. Ολοκληρωμένη Διαχείριση στην εληά και στο αμπέλι – Βιολογικά μέσα φυτοπροστασίας. Έκθεση βιβλίου του Συλλόγου Μεταγγιτσίου « Νέα Άσσα», Μεταγγίτσι 11-16 Δεκεμβρίου 2009. Ομιλία στις 12 Δεκεμβρίου 2009 στην αίθουσα του Συλλόγου

Εργασίες σε εθνικά περιοδικά

 • Zαρταλούδης, Ζ. Δ., 1991. Η ευδεμίδα του αμπελιού (Lobesiabotrana) και τρόποι καταπολέμησής της. Γεωργία και Ανάπτυξη, 3 (14): 11-15.
 • Παλούκης, Σ. Σ., Ζ. Δ. Zαρταλούδης, και Π. Χ. Χαριζάνης, 1991. Παρατηρήσεις στη βιολογία και καταπολέμηση του εντόμου Lobesia botranaDen and Schiff. (Polycrosis botrana) στη ν. Σάμο. Γεωργία και Ανάπτυξη, 3 (14): 16-21.
 • Zαρταλούδης, Ζ. Δ., 1994. Η ευδεμίδα του αμπελιού ή σκουλήκι των σταφυλιών. Γεωργία και Ανάπτυξη, 3 (34): 13-20.
 • Zαρταλούδης, Ζ. Δ., 1995. Μελέτη της βιοοικολογίας και καταπολέμηση του θρίπα Frankliniellaoccidentalis(Thysanoptera, Thripidae), ως νέου εχθρού της αμπέλου στην περιοχή Καβάλας. Γεωργία και Ανάπτυξη, 8 (47): 24-29.
 • Ζαρταλούδης, Ζ. Δ., Ε. Ναβροζίδης, Π. Σιλέλογλου, Κ. Μπόζογλου, Δ. Σέρβης, Α. Κλειτσινάρης & Ν. Παπαϊωακείμ, 1996. Η ψύλλα της φυστικιάς “Ένας νέος εντομολογικός εχθρός στην Ελλάδα. Γεωργία-Κτηνοτροφία, (6) 31-17.
 • Zαρταλούδης, Ζ. Δ., 1997. Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση εχθρών και ασθενειών της αμπέλου με στόχο την βιολογική καλλιέργεια. Καζαβητιανά(Ετήσιο Περιοδικό του Πολιτιστικού Συλλόγου το Μικρό Καζαβήτι) Θάσος, σελ.: 45-48.
 • Zαρταλούδης, Ζ. Δ., Ναβροζίδης Ε. & Κουτρούμπας Α. Δ., 1998. Σύγχρονη και αποτελεσματική αντιμετώπιση της ευδεμίδας (Lobesia botrana) D. S. με ελάχιστες επεμβάσεις. Γεωργία και Ανάπτυξη. Ειδική έκδοση για την Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία της αμπέλου, σελ.: 44-46.
 • Zαρταλούδης, Ζ. Δ., 2000. Σύγχρονα προβλήματα φυτοπροστασίας η περίπτωση της ψύλλας της φυστικιάς. Πεμπτουσία, 2: 119-121.
 • Ναβροζίδης Ε. Ι., Ζ. Δ. Ζαρταλούδης και Σ. Ε. Κατερίνης, 2004. Ολοκληρωμένη διαχείριση εχθρών του βαμβακιού. Βαμβάκι Φυτοπροστασία 1. Ετήσια έκδοση, εκδόσεις Ζεύς Α.Ε. Ξούθου 14, 104 32 Αθήνα. Σελ.:11-86.
 • Κανταρτζή Μ. Δ. και Ζ. Δ. Ζαρταλούδης, 2004. Πιλοτικό πρόγραμμα βιολογικού ελέγχου της Lymantria dispar στη Χαλκιδική. ΕΘΙΑΓΕ 18¨p: 12-13.
 • Zαρταλούδης, Ζ. Δ., 2007.  Προβλήματα των ελαιώνων μιας χρήσης. Ελιά και Ελαιόλαδο, τεύχος 53ο , Ιανουάριος / Φεβρουάριος: 53-55
 • Ζαρταλούδης Ζ., 2007. Ολοκληρωμένη διαχείριση κύριων εχθρών της ελιάς. Βιώσιμη  Ανάπτυξη, 01:48-53.
 • Ζαρταλούδης Ζ. και Α. Γκιουλμπασάνης, 2007. Καταπολέμηση του Saissetia oleae  (Λεκάνιου της ελιάς) με το Insegar. Τα νέα της syngenta, 7:10-11.
 • Ζαρταλούδης Ζ., 2007. Αντιμετώπιση κύριων εχθρών της ελιάς στα πλαίσια της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης. Γεωργικά Εφόδια, Εκδόσεις: Γεωργική ΤεχνολογίαΝο1:30-36.
 • Ζαρταλούδης Ζ., Ιωαννίδης Φ..  Ναβροζίδης Ι. και Θ. Γιτσόπουλος, 2009.Το έντομο Metcalfa pruinosa (Say) – Ένας νέος πολυφάγος εχθρός στην χώρα μας. Ο Σύμβουλος του Αγρότη
 • Ζαρταλούδης Δ. Ζ., Φ. Ιωαννίδης και Σ. Μώκιου, 2010. Ολοκληρωμένη Διαχείριση του Verticillium dahliae στην καλλιέργεια της ελιάς. Ελαιοπαραγωγή, διετής έκδοση, (Εύρυπος Εκδοτική), Νοέμβριος 2010 σελ.: 86-92
 • Ζαρταλούδης Δ. Ζ., 2010. Πρακτικές ολοκληρωμένης διαχείρισης του πράσινου σκουληκιού στο βαμβάκι. ΕΘΙΑΓΕ, τριμηνιαία έκδοση του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας, Τεύχος 42 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος) σελ.:21-23
 • Ζαρταλούδης, Ζ. Δ., 2012. Ζεόλιθος (κλινοπτιλόλιθος)- Ένα ορυκτό με θαυμαστές ιδιότητες.Γεωργία – Κτηνοτροφία, τεύχος 7 σελ: 64-68.
Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *