Προϊόντα και Υπηρεσίες Βιολογικής Γεωργίας

Follow Us:

Σας παρέχουμε..

Υπηρεσίες

Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση ειδικών προγραμμάτων θρέψης και φυτοπροστασίας καλλιεργειών, σε κάθε τόπο, με βάση το ιστορικό χρήσης γης, τις τοπικές συνθήκες, τις αναλύσεις εδάφους και την ακολουθούμενη πρακτική, προτείνοντας διορθωτικές παρεμβάσεις. Στόχος μας είναι η κατάρτηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων θρέψης και φυτοπροστασίας των καλλιεργειών είτε βιολογικής είτε συμβατικής παραγωγής.

Η νέα προοπτική στη γεωργία

Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις

Projects